Ugrás a tartalomra

Titkárság

Vezetőség
dr-zalanyi-viktoria-eszter

Dr. Zalányi Viktória Eszter

főtitkár

2011-ben szerezte jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Széles körű szakmai tapasztalatait a központi közigazgatás terén szerezte, ahol közel tíz évig jogászként dolgozott különböző területeken és beosztásokban. Tárgyalóképes szinten beszél angolul.


hegedus-istvan-andrasne

Hegedüsné Katalin

főtitkárhelyettes

1999-ben diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, történelem-szociológia szakon. A kinevezését megelőző közel húsz évben államigazgatási szerveknél, illetve pénzügyi területen szerzett kiterjedt szakmai és igazgatási ismereteket. 2020. február 1-jétől a Titkárság elnöki titkárságvezetőjeként dolgozott. Közigazgatási szakvizsgával, angol nyelvtudással rendelkezik.


kerkaki-dora

Kerkai Dóra

főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Diplomáját a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán költségvetési pénzügy szakon szerezte, mérlegképes könyvelői és okleveles könyvvizsgálói végzettséggel rendelkezik.

2019. szeptemberében nevezték ki a Titkárság Gazdálkodási Főosztályának főosztályvezetőjévé. Az ezt megelőző 26 év alatt Kerkai Dóra a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként mindvégig a kutatóhálózat pénzügyi irányításával foglalkozott. 1993–1994 között a Támogatott Kutatóhelyek Irodájának pénzügyi előadója volt. 1994-ben az MTA Titkárságához került, ahol 2006-ig fejezeti referensként, majd 2006-tól főosztályvezető-helyettesként dolgozott.


dr-nyitrai-povolnik-beata

Dr. Nyitrai-Povolnik Beáta

főosztályvezető
Jogi és Igazgatási Főosztály

Jogászként végzett 2002-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, a jogi szakvizsgát 2007-ben tette le. Rövid ideig ügyvédjelöltként, majd a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatásos állományú jogtanácsosaként, ezt követően az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztályának jogi osztályvezetőjeként dolgozott. Németül és angolul középfokon beszél.


sumeghy-gyula

Sümeghy Gyula

kabinetvezető
Nemzetközi Kabinet

A budapesti Külkereskedelmi Főiskola elvégzését követően mesterdiplomáját a Londoni Egyetem Közgazdasági és Politikatudományi Karán szerezte 1993-ban. Pályája során a nemzetközi kapcsolatok különféle területein dolgozott, közel 15 évig a Külügyminisztériumban, több mint 10 évet a felsőoktatási szférában. Diplomataként kétszer volt külszolgálaton: 2002 és 2006 között elsőbeosztottként szolgált Magyaroroszág dublini nagykövetségén, majd 2011 és 2014 között Magyarország hágai nagykövete volt. Hollandiai külszolgálata során a holland kormánynál, valamint hágai székhelyű nemzetközi szervezeteknél is ellátta Magyarország képviseletét. 2007 és 2010 között a Semmelweis Egyetem nemzetközi igazgatójaként dolgozott. 2015 és 2021 júniusa között a Károli Gáspár Református Egyetemen ugyanezt a pozíciót töltötte be.


.

Dr. Kohus Zsolt

főosztályvezető
Hálózatfejlesztési Főosztály

.

Dr. Abrankó-Rideg Nóra

főosztályvezető
Innovációs Főosztály

hegyi-krisztian

Hegyi Krisztián

belső ellenőrzési vezető
Ellenőrzési Osztály

2002-ben diplomázott a Szent István Egyetemen, pénzügy-számvitel szakirányon. A Titkárságnál történő kinevezését megelőző közel húsz évben központi költségvetési szerveknél, önkormányzatnál végzett belső ellenőri, illetve belső ellenőrzési vezetői feladatokat. Regisztrált mérlegképes könyvelő, a regisztrált belső ellenőrök nyilvántartásában szerepel. Közigazgatási szakvizsgával, német nyelvtudással rendelkezik.


HN_portre2

Harnos Noémi

informatikai vezető
Informatikai Osztály

Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-számítástechnika tanári szakán végezte. Pályafutását az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetben kezdte, ahol szimulációs módszerekkel vizsgálta a globális klímaváltozás kalászos gabonákra gyakorolt várható hatásait. A kutatóintézetben a kutatási munka mellett az informatikai infrastruktúra működtetéséért is felelt. PhD disszertációját 2003-ban védte meg a Szent István Egyetemen. A 2012-ben megalakult MTA Agrártudományi Kutatóközpont Fitotron Osztályán osztályvezetői pozícióban és az informatikai csoport vezetőjeként is jelentős szerepet vállalt mind a fitotroni növénynevelő kamrák új technológiákkal való ellátásában, mind a kutatóközpont intézeteinek központi informatikai infrastruktúrájának fejlesztésében. 2017-től a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontba igazolt informatikai koordinátori munkakörbe. A Titkársághoz 2020-ban csatlakozott, ahol 2021 márciusa óta az Informatikai Osztályt vezeti.


hencz-eva

Hencz Éva

kommunikációs igazgató
Kommunikációs Osztály

Angol szakos nyelvtanárként diplomázott a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 1994-ben, majd 1996-ban marketingkommunikációs szakközgazdász-diplomát szerzett a Külkereskedelmi Főiskolán. Az üzleti szférában vezetői pozíciókban eltöltött közel 28 év alatt szerzett széles körű szakmai tapasztalatai kiterjednek a kommunikáció változatos területeire, beleértve a média- és közösségi kapcsolatokat, a külső és belső kommunikációt, a rendezvényszervezést és szponzorációt, a videó- és kiadványkészítést. Felsőfokú angol nyelvtudással rendelkezik.

Szervezeti felépítés

A Magyar Kutatási Hálózat szervezeti struktúrája, irányítási és döntéshozatali szervei

 • A Magyar Kutatási Hálózat fő döntéshozó szerve az Irányító Testület, amely feladatát a KFI tv. 42/C. § (3) felhatalmazása alapján végzi. Felelős a hálózat irányításáért, az erőforrások megalapozott és kiszámítható felosztásáért, valamint a kutatási irányok kijelöléséért és folyamatos felülvizsgálatáért. A Magyar Kutatási Hálózat első számú vezetője egyben az Irányító Testület elnöke.
 • Az Operatív Bizottság a kutatóhelyek vezetői által választott, a Titkárságot stratégiai, irányítási feladataiban támogató konzultatív testület.
 • A Titkárság előkészíti az Irányító Testület elé döntésre felterjesztett előterjesztéseket, ezen feladatkörében eljárva biztosítja azok megalapozottságát és kidolgozottságát. A kutatóhelyeket működtető irányító szervként felelős a stratégiai célok teljesüléséért és a törvényi előírások betartásának ellenőrzéséért.

A Tudományos Tanács és a Tanácsadó Testület az Irányító Testület munkáját közvetlenül segítő, nemzetközileg elismert tudósokból álló, stratégiai kérdéseket véleményező testületek.

.
Vezetői Titkárság

Vezetői Titkárság

A Vezetői Titkárság az elnök, a főtitkár és a főtitkárhelyettes adminisztrációs, szervezési és koordinációs feladatait ellátó önálló szervezeti egység.

A Vezetői Titkárság feladatai: ellátja mindazon feladatokkal kapcsolatos adminisztrációs és szervezési tevékenységet, amelyet jogszabály vagy a Titkárság belső szabályozója a felső vezetők hatáskörébe utal. Emellett közreműködik a Titkárság szervezeti egységeivel, illetve külső szervekkel (személyekkel) kapcsolatos felső vezetői tevékenység koordinálásában. Ellátja az Irányító Testület titkári feladatait, továbbá az Irányító Testület döntéseinek végrehajtása érdekében koordinációs tevékenységet végez. Közreműködik emellett a Magyar Kutatási Hálózat működését segítő testületek, bizottságok munkájával kapcsolatos felső vezetői tevékenység koordinálásában, valamint ellátja a felső vezetők hazai és külföldi programjainak előkészítését, szervezését és nyilvántartását.

Nemzetközi Kabinet

Nemzetközi Kabinet

A Magyar Kutatási Hálózat nemzetközi tevékenysége kibontakozásának elősegítése érdekében a Titkárság megerősítette a nemzetközi kapcsolatok és együttműködések építését, illetve működését támogató erőforrásait a külön szervezeti egységeként működő Nemzetközi Kabinet kialakítása révén.

A Nemzetközi Kabinet feladatai: a Magyar Kutatási Hálózatot nemzetközi fórumokon és testületekben képviselők munkájának támogatása, valamint együttműködés és kapcsolattartás a kormányközi tudományos szervezetekkel, a nemzetközi tudományos és partnerszervezetekkel. A Nemzetközi Kabinet látja el a HUN-REN tudománydiplomáciai tevékenységének koordinálását, valamint – a Hálózatfejlesztési Főosztállyal együttműködve – a kutatóhálózat szakmai képviseletét a nemzetközi tudománydiplomáciai erőtérben. Kapcsolatot tart a magyarországi diplomáciai képviseletekkel, elősegíti a nemzetközi és európai uniós kapcsolatépítést, továbbá a kutatóhálózat két- és többoldalú tudományos kutatási programokban való részvételét. A Kabinet a Tanácsadó Testület titkársági teendőit is ellátja.

A Nemzetközi Kabinet kibővített feladatkörébe tartozik a HUN-REN kutatóhelyeinek nemzetközi támogatási programokban, így különösen a Horizont Európa programban és egyéb, nem hazai szervezetnél pályázható európai uniós programokban való sikeres részvételének ösztönzése érdekében szükséges intézkedések kidolgozása. Ennek keretében különösen elősegíti a HUN-REN kutatóhelyeinek nemzetközi kapcsolatépítését, a partnerkeresés támogatása és tájékoztatás céljával rendezvényeket tart, európai uniós pályázati képzéseket szervez, valamint koordinálja az e feladathoz kapcsolódó adatszolgáltatási tevékenységet.

Hálózatfejlesztési Főosztály

Hálózatfejlesztési Főosztály

A Hálózatfejlesztési Főosztály a HUN-REN tudományszervezési feladatait ellátó, a kutatóhelyek tudományos és közcélú feladatainak teljesítményalapú finanszírozását támogató önálló szervezeti egység.

A Hálózatfejlesztési Főosztály feladatai:

Ellátja a HUN-REN rendszeres tudományos és szervezeti teljesítménymérésével összefüggő feladatokat, fejleszti a hálózati menedzsmentet, a kutatóhelyek és – együttműködve az Innovációs Főosztállyal – a kutatási pályázatok értékelési módszertanát és eszköztárát. Ellátja a kutatóhelyek szervezetfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai, tervezési, döntés-előkészítési és operatív feladatait, valamint hálózatfejlesztési célból együttműködéseket kezdeményez és tart fenn a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet ellátó intézményekkel, együttműködve az Innovációs Főosztállyal. Javaslatot tesz a karrier- és életpályamodellek kialakítására, és kidolgozza az ezekhez kapcsolódó pályázati programokat, valamint ellátja a fiatal kutatói álláshelyen foglalkoztatott kutatókkal kapcsolatos irányító szervi teendőket. Ellátja az Országgyűlés és a Kormány részére benyújtandó beszámolók előkészítésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a Tudományos Tanács titkársági teendőit. Az érintett titkársági főosztályok bevonásával (így különösen a Gazdálkodási Főosztállyal és a Jogi és Igazgatási Főosztállyal) véleményezi a kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek által benyújtott szervezeti és működési szabályzatokat, és gondoskodik azoknak az illetékes döntéshozó szerv elé terjesztéséről. Javaslatot tesz a költségvetés-tervezés tudományos pilléreinek megtervezésére. Az Informatikai Osztállyal együttműködve részt vesz a HUN-REN stratégiai jelentőségű informatikai projektjeinek koordinálásában, a nyílt, illetve az adatelvű tudomány népszerűsítésében, azok infrastrukturális feltételeinek megteremtésében. Ellátja a kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájával kapcsolatos adatgyűjtési és koordinációs tevékenységet, amelyekkel kapcsolatban szükség szerint javaslatokat fogalmaz meg, továbbá ellátja a kutatóhelyek közcélú kutatási tevékenységével összefüggő feladatokat.

Innovációs Főosztály

Innovációs Főosztály

A Magyar Kutatási Hálózat a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer egyik kiemelkedő szereplőjeként a publikációk kibocsátási és idézettségi mutatói alapján hazánkban élvonalbeli, nemzetközi szinten pedig versenyképes kutatói teljesítményt nyújt. A hálózatot alkotó kutatóhelyeken számos olyan kutatási eredmény születik, amelyek továbbvitelével a gazdaságban, társadalomban közvetlenül is hasznosítható szellemi alkotások hozhatók létre.

A kutatóhelyek versenyképességének növelése érdekében a Magyar Kutatási Hálózat egy olyan komplex belső Innovációs Programot indított, amelynek célja a kutatóhálózatban létrejövő szellemitulajdon-portfólió, a közcélú kutatási szolgáltatások és a kutatási infrastruktúra hasznosulásának maximalizálása, valamint a külső kutatásfinanszírozási lehetőségek eredményesebb kiaknázása.

A hálózati szintű Innovációs Program főbb elemei:

 • HUN-REN tanácsadói hálózat a kutatáshasznosítás és külső forrásbevonás támogatására,
 • HUN-REN Innovációs Alap és belső ösztönző rendszer az intenzívebb kutatáshasznosítás és nagyobb volumenű, komplexebb kutatási projektek kialakítása érdekében,
 • elemző-értékelő rendszer kutatáshasznosítási és versenypályázati fókusszal, illetve az ehhez kapcsolódó adatbázisok a kompetenciák bemutatása érdekében (szellemitulajdon-portfólió, versenypályázati portfólió, közcélúkutatásiszolgáltatások-portfólió, kutatásiinfrastruktúra-térkép),
 • megújuló szellemitulajdon-védelmi és -hasznosítási keretrendszer (szellemitulajdon-kezelés megújítása, kutatáshasznosítási stratégia kialakítása),
 • a szellemi tulajdon védelmével összefüggő ismeretszerzés és tudatosságnövelés támogatása,
 • versenypályázati forrástérkép és szakrendezvények a külső források bevonását támogató keretfeltételek biztosítására,

A HUN-REN Innovációs Programot a Titkárságon belül az Innovációs Főosztály szakemberei építették ki és működtetik, akik a feladatokat a főosztály részét képező Pályázati és Monitoring Osztályba, valamint Kutatáshasznosítási Osztályba szerveződve látják el.

Gazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály

A Gazdálkodási Főosztály a Titkárság mint költségvetési szerv és a Magyar Kutatási Hálózat mint központi költségvetési fejezet gazdálkodásának tervezéséért, valamint a fejezeti költségvetés végrehajtásáért felelős önálló szervezeti egység. Alapvető feladata a Titkárság gazdálkodásának, a kutatóhálózat intézményei költségvetési irányításának és a Magyar Kutatási Hálózathoz sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás ellátása. E feladatkörében felel a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a Magyar Kutatási Hálózat vagyonának használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, továbbá támogatja a gazdasági vezető feladatellátását.

A Gazdálkodási Főosztály szervezeti egységei:

 • Intézményi Gazdasági Osztály
 • Fejezeti Költségvetési Osztály
 • Üzemeltetési Osztály
 • Vagyongazdálkodási Osztály
Jogi és Igazgatási Főosztály

Jogi és Igazgatási Főosztály

A Jogi és Igazgatási Főosztályon belül két osztály, a Jogi és az Igazgatási Osztály működik.

A Jogi Osztály feladatai közé tartozik a Titkárság belső szabályzatainak, az Irányító Testület és az elnök határozatainak előkészítése, a kormány-előterjesztések koordinálása, a jogi képviseleti tevékenység ellátása, a kutatóhelyek alapító okiratainak módosításával kapcsolatos feladatok ellátása, a szerződések, együttműködési megállapodások jogi szempontú véleményezése, kérelemre jogi állásfoglalások kiadása, valamint az adatvédelemmel és a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatok ellátása.

Az Igazgatási Osztály kézbesítési, központi irattárazási és egyéb ügyviteli jellegű feladatai mellett támogatja a dokumentumkezeléssel kapcsolatos szervezeti feladatokat. Ellátja a Titkárság foglalkoztatottjainak munkajogviszonyához kapcsolódó személyügyi teendőket, továbbá a kutatóhelyek vezetői és gazdasági vezetői tekintetében a Magyar Kutatási Hálózat elnökének munkáltatói jogköréhez kapcsolódó munkaügyi feladatokat.

Ellenőrzési Osztály

Ellenőrzési Osztály

Az Ellenőrzési Osztály tevékenysége kiterjed a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 21. § (1) bekezdése alapján a Titkárság minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

Az Ellenőrzési Osztály végzi a Bkr. 21. § (2)-(3) bekezdése alapján a bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatai közül különös tekintettel az alábbiakat
 • elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
 • elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
 • a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
 • nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
A Bkr. 21. § (4) bekezdése alapján az Ellenőrzési Osztály tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatai lehetnek különösen
 • vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
 • pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való észszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
 • a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;
 • tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;
 • konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
 • javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.
Az Ellenőrzési Osztály a Titkárság irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél – a fentiekben meghatározott feladatokon túl, a Bkr. 21. § (5) bekezdése alapján – ellátja
 • a Titkárság irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységének szakmai felügyeletét;
 • a fejezeten belüli ellenőrzések koordinációját;
 • a Bkr. 32. § (5) bekezdésében és a Bkr. 49. § (4) bekezdésében foglaltakat.
Az Ellenőrzési Osztály egyéb feladataival összefüggésben
 • fejleszti és működteti az ellenőrzések minőségbiztosítási rendszerét;
 • vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer kiépítését, működését, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
 • felkérés esetén részt vesz az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoportban;
 • erősíti a Titkárság korrupcióellenes elkötelezettségét, közreműködik az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásában.

Az Ellenőrzési Osztály feladatait részletesen a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

Az Ellenőrzési Osztály vezetője egyben a Titkárság belső ellenőrzési vezetője, akit a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kell kinevezni.

A belső ellenőrök tevékenységüket a Titkárság elnökének közvetlenül alárendelve végzik. A belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményeket a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet tartalmazza.

Az Ellenőrzési Osztály vezetője és a belső ellenőrök bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonhatók be.

A belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok – különösen a Bkr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak – ellátásában.

Informatikai Osztály

Informatikai Osztály

Az Informatikai Osztály legfőbb feladatai közé tartozik a kutatást támogató stratégiai jelentőségű informatikai fejlesztések tervezése, koordinációja és ellenőrzése, illetve a Titkárság informatikai rendszereinek működtetése.

Kutatóhálózati szinten folyamatos kapcsolatot tart a kutatóhelyi informatikusokkal, szakmai tanácsadással támogatja a munkájukat, javaslatot tesz a kutatási hálózat alap- és kutatási informatikai infrastruktúra fejlesztésre. Célja az informatikai alapszolgáltatások konszolidációja, az infrastruktúrák fenntarthatóvá és biztonságossá tétele.

A HUN-REN stratégiai jelentőségű fejlesztései részeként a Hálózatfejlesztési Főosztállyal és a HRDA-val (Hungarian Research Data Alliance) együttműködve fontos szerepet vállal a nyílt, illetve az adatelvű tudomány népszerűsítésében, a kutatásiadat-kezelési kultúra és infrastrukturális feltételeinek megteremtésében. Támogatja a tudományos számítási feladatok ellátására létrehozott HUN-REN Cloud felhőarchitektúra, valamint a HUN-REN Adatrepozitórium fejlesztésére irányuló projektek megvalósítását, tájékoztató előadások szervezését. A fejlesztések célja a kutatóhelyek nemzetközi együttműködéseinek ösztönzése, illetve az európai uniós projektekben való részvétel feltételeinek megteremtése.

Az Informatika Osztály további feladata a Titkárság informatikai infrastruktúrájának az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szerinti üzemeltetése és fejlesztése, a felhasználók szakmai támogatása.

Kommunikációs Osztály

Kommunikációs Osztály

A Kommunikációs Osztály vezetőjének felelőssége a HUN-REN külső és belső kommunikációjának egységes és folyamatos biztosítása a HUN-REN stratégiájának, célkitűzéseinek és érdekeinek szem előtt tartásával.

A Kommunikációs Osztály legfontosabb feladatai:

Stratégia és arculat

A HUN-REN egységes kommunikációs stratégiájának és arculatának kialakítása

Külső és belső kommunikáció

A Titkárság külső és belső kommunikációjának irányítása, szervezése és összefogása

Sajtókapcsolatok

A Titkárság, valamint a kutatóhálózat sajtókommunikációjának irányítása, szervezése, összefogása a HUN-REN stratégiáját, finanszírozását, működését, gazdálkodását és egyéb közös ügyeit illetően

Tudományos ismeretterjesztés

A kutatóhálózaton belül folyó tudományos ismeretterjesztés, valamint a tudományos tartalmak és eredmények kommunikációjának támogatása a sajtóban, a Titkárság internetes honlapján és közösségimédia-oldalain

Digitális csatornák

A Titkárság honlapjának és intranetjének, közösségimédia-oldalainak kialakítása, szerkesztése és fejlesztése

Kiadványok

A Titkárság kiadványainak szerkesztése, nyomdai előkészítése és kivitelezése

Közösségi kapcsolatok

Kapcsolattartás külső szervezetekkel – különösen államigazgatási szervekkel, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, tudományos és más szakmai közösségekkel

Rendezvények

Közreműködés a HUN-REN külső és belső programjainak, rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában