Ugrás a tartalomra

A HUN-REN értékrendje és stratégiai célrendszere

Tudományos célok

A HUN-REN a kutatóközpontjai és kutatóintézetei, továbbá egyetemeken és más közintézményekben működő támogatott kutatócsoportjai (a továbbiakban együtt: kutatóhelyek) révén az egyetemes tudomány, valamint a felfedező és alkalmazott kutatások művelésének színtere. Biztosítja a tudományos kutatás szabadságát és a kutatóhelyek fejlesztésének feltételeit, támogatja a kutatóhelyek nemzetközi versenyképességének növelését, továbbá a tudományos műhelyek eredményes működését. Nagy hangsúlyt fordít a Magyarország szempontjából fontos társadalmi célok megvalósításának támogatására. A magyar tudományt a nemzeti magaskultúra elengedhetetlen részének tekinti, amely az országképet is alapvetően meghatározza. Aktív és eredményei alapján meghatározó résztvevője a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs rendszernek, együttműködésre törekszik az ágazat többi szereplőjével, köztük a kutatóintézetekkel és az egyetemekkel. Különösen fontosnak tartja az együttműködést a Magyar Tudományos Akadémiával.

A HUN-REN kutatóhelyein a kutatómunka alapját hosszú távú programok alkotják. A kutatóhálózat ezek révén igyekszik Magyarországot a kutatásban legsikeresebb nemzetek közé emelni, és az ország általános fejlődését támogatni. A HUN-REN aktív szerepet vállal a magyar tudomány nemzetközi szerepének erősítésében, valamint a nemzetközi együttműködések keretében folyó kutatások megvalósításában. Ennek érdekében a kutatási célkitűzések meghatározásánál a kutatás természetéből adódó kérdések vizsgálata mellett figyelembe veszi az Európa és különösképpen Magyarország számára lényeges témák és technológiák iránti igényeket is. A HUN-REN az összetett társadalmi, gazdasági és környezeti problémák tudományos megoldásához a multidiszciplináris és transzdiszciplináris megközelítés alkalmazásával járul hozzá.

A HUN-REN kutatóhelyeinek feladata Magyarország stratégiai céljainak és a nemzeti identitás erősítésének szolgálata mind a természet-, mind a humán tudományok területén. A tudományos kutatások célja többek között, hogy eredményeikkel hozzájáruljanak a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez. Kiemelt feladat az együttműködések szélesítésének és erősítésének elősegítése a hazai és a nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs ágazat szereplőivel, amelynek célja az ország innovációs teljesítményének növelése, valamint a kutatási eredmények minél nagyobb arányú hazai gyakorlati hasznosításának ösztönzése. Kutatási eredményeivel a HUN-REN a kormányzat és az államigazgatás munkáját is támogatja.

A HUN-REN Központ segíti a kutatóhálózatban létrejövő szellemi tulajdon megőrzését és hasznosulását, a külső kutatásfinanszírozási források jobb kihasználását, továbbá a tudományos kutatások megújítását és eredményeinek megismertetését a nemzetközi színtéren. Fontos feladatának tekinti, hogy a nyílt tudomány (open science) kezdeményezés támogatásával elősegítse a tudományos kutatások átláthatóságának növelését és a kutatási eredmények minél szélesebb körű elérhetőségét. Az európai zöld megállapodás (EU Green Deal) fenntarthatósági céljait szem előtt tartva a kutatóhálózat tevékenységéhez igazított klíma- és környezetvédelmi ajánlások kidolgozásán és hálózati integrálásán keresztül kívánja biztosítani a klíma- és környezetvédelmi szempontok mind teljesebb körű alkalmazását.

Szervezeti célok

A HUN-REN átlátható irányítási rendszer alapján működik, amely azt célozza, hogy a kutatóhálózat nyitott és inspiráló szervezetként fejlődjön, és nemzetközi színvonalú, kiváló tudományos eredmények szülessenek. A kutatóhelyek politikai megfontolásoktól független szervként látják el feladataikat, és tevékenységük során munkatársaiktól is hasonló szellemiséget várnak el.

Finanszírozás

A tudományos kutatások finanszírozásában jelentős szerepet vállal az állam is, egyrészt kutatóhelyek működéséhez szükséges költségvetési források biztosítása, másrészt célzott kutatási pályázatok formájában is. A kutatóhálózat a feladatait csak akkor tudja jól ellátni, ha a kutatás nem függ az aktuális pályázati rendszerek esetlegességétől, hanem szilárd gazdasági alapokon áll. Ennek érdekében el kell érni, hogy a hálózat a biztonságos működéséhez szükséges anyagi támogatást – beleértve a határozatlan időtartamú munkaviszonyban alkalmazott munkatársak Irányító Testület által támogatott kutatásainak költségeit is – lehetőség szerint teljes egészében a központi költségvetésből megkapja. A gazdasági stabilitás a jól tervezett, céltudatos munka elengedhetetlen feltétele.

A kutatóhelyek új, átlátható, kiszámítható és teljesítményorientált finanszírozási rendszerben működnek, amely egyértelmű, objektív célokat fogalmaz meg a források maximalizálása érdekében. A források kutatóhelyen belüli elosztásakor érvényesül a szubszidiaritás elve, azaz a kutatással és annak finanszírozásával kapcsolatos döntéseket a meghatározott kereteken belül a kutatási projektekért felelős vezetők hozzák meg. Az intézetek a kutatás mellett közcélú feladatokat is ellátnak.

A tudományos kutatás és a finanszírozó állam céljainak összhangja úgy teremthető meg, hogy a kutatóhelyek vezetői – ismerve a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács célkitűzéseit, a nemzetközi tudományos fejlődés irányait, a magyar társadalom igényeit, valamint a kutatóhelyük fizikai és szellemi adottságait – kutatási stratégiai koncepciókat dolgoznak ki. Ezek közül az Irányító Testület a Tudományos Tanács bevonásával választja ki a legígéretesebb koncepciókat, majd a döntés alapján az intézetek elkészítik az évenkénti kutatási munkaterveiket, amelyeket szintén az Irányító Testület hagy jóvá. A kutatóhelyek fő tudományos tevékenységét az Irányító Testület által elfogadott kutatási stratégiai koncepciók és kutatási tervek határozzák meg, amelyek nemzetközi színvonalú, eredményes megvalósításával a kutatóhelyek az adott kutatási téma szakértői központjává válhatnak.

A kutatóhelyek és az Irányító Testület viszonya

A sikeres szakmai munka érdekében a kutatóhely-vezetők nagy fokú önállósággal rendelkeznek mind anyagi, mind adminisztratív téren. Az Irányító Testület a költségvetési támogatásokból és az alkalmanként elérhető pályázatokból olyan finanszírozási rendszer kidolgozására törekszik, amely jelentősen csökkenti a kutatók és a kutatóhely-vezetők adminisztrációs terheit. A kiterjesztett jogkörökkel a vezetők felelőssége is szükségszerűen megnövekszik. Az intézeti sikerek maguk után vonják a kutatóhely-vezetők anyagi és erkölcsi elismerését, a várt eredmények elmaradása pedig a szükséges változtatásokat.

Humán erőforrás

A sikeres munka alapja a minőségi munkaerő, melynek megszerzése és megtartása, továbbá folyamatos szakmai fejlődésének és előmenetelének biztosítása lényeges feladat. Ennek elérésére a kutatóközpontok és kutatóintézetek az Irányító Testület által jóváhagyott teljesítményértékelési rendszert működtetnek. Emellett szükség van egy versenyképes kutatói életpályamodell kialakítására, amelyet szakmai gyakornoki programok, tehetséggondozó közösségek és mobilitási programok is támogatnak.

A minőségi munkaerő megtartásának feltétele a megfelelő munkakörülmények biztosítása, ezért folyamatosan és tervszerűen dolgozni kell a kutatási infrastruktúra megújításán, amelynek forrásait a célzott állami támogatások, továbbá az európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatok jelenthetik.

A HUN-REN tiszteletben tartja a kutatóhálózatban dolgozók emberi értékeit, méltóságát és egyediségét. Törekszik az egyenlő bánásmódra és az egyenlőség megteremtésére, a külön jogszabályban meghatározott, védett tulajdonsággal rendelkezők esélyegyenlőségének előmozdítására a kutatóhálózaton belül, továbbá ennek keretében nagyon fontosnak tartja a női kutatók esélyegyenlőségét és a nők tudományban való szélesebb körű részvételének ösztönzését.

A kutatóhelyek hazai és nemzetközi kapcsolatai

Törekedni kell a kutatóhelyek és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések ápolására, amelyek a közös kutatásokon túl további célokat is szolgálnak. Ezek közül kiemelt fontosságú a legújabb kutatási eredmények eljuttatása az egyetemi oktatás területére, valamint a megfelelő kutatói utánpótlás biztosítása.

A HUN-REN küldetésének tekinti jelenlétének erősítését a nemzetközi színtéren, kihasználva a nemzetközi tudománydiplomáciai kapcsolatokban és kutatási együttműködésekben rejlő lehetőségeket. A HUN-REN Központ ezért arra törekszik, hogy a tudományos kutatások globális dimenziójának előtérbe helyezésével, valamint a határokon átnyúló kapcsolatok ösztönzésével előmozdítsa a kutatóhelyek két- és többoldalú kutatási együttműködéseit. Mindezek közvetlen célja a kutatóhelyek és a kutatók nemzetközi kapcsolatrendszerének élénkítése, valamint az európai uniós kutatási programokban való eredményesebb részvétele.