Ugrás a tartalomra

Maróth Miklós, az ELKH elnöke mellett a kutatóhálózatból további húszan részesültek állami kitüntetésben a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából

Hírek

Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést vette át Novák Katalin köztársasági elnöktől. Az ELKH-ból további húszan részesültek állami kitüntetésben kimagasló tudományos munkájuk elismeréseként.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Maróth Miklós Széchenyi-díjas klasszika-filológus, orientalista, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, az Union Académique Internationale tiszteletbeli elnöke, az Academia Europaea tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára több mint fél évszázados, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatói pályafutása, szerteágazó oktatói tevékenysége, valamint a tudományos közéletben betöltött jelentős szerepe elismeréseként.

Széchenyi-díjban részesült:

.

Kamarás Katalin fizikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének kutatóprofesszora Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az infravörös spektroszkópia szilárdtestfizikai alkalmazásainak fejlesztése és hazai meghonosítása érdekében végzett iskolateremtő tevékenysége elismeréseként.

.

Kaptay György kohómérnök, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELKH-ME Anyagtudományi Kutatócsoport vezetője Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen az anyagegyensúlyok, az elektrokémiai szintézis, a határfelületi jelenségek és a nanoanyagok tudományterületén elért eredményei, illetve kiváló oktatói és tudományos kutatói munkája, valamint értékes oktatás- és kutatásszervezői tevékenysége elismeréseként.

.

Kocsis Károly geográfus, intézetigazgató egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének igazgatója Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a nemzetközileg is jelentős geográfiai-kartográfiai gyűjtemény, a Magyarország Nemzeti Atlaszának megalkotása és kiadása érdekében, illetve a társadalomföldrajz területén végzett, Kárpát-medencei szemléletű kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként.

.

Miklósi Ádám etológus, intézet- és tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELKH-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport vezetője Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a kutyák viselkedésének és problémamegoldó képességének vizsgálatával elért, világviszonylatban is jelentős kutatási teljesítménye, valamint a szociális robotok új generációját kialakító etorobotika megalapítása terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

.

Sperlágh Beáta neurofarmakológus, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatóhelyettese és Molekuláris Farmakológiai Laboratóriumának vezetője Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen az agy energiaellátásáért felelős ATP-molekula ideghálózatok közötti ingerületátviteli szerepének feltárása terén végzett kivételes tudományos munkája, valamint a magyar gyógyszerkutatás sikeres nemzetközi képviselete terén is kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Barnabás Beáta Mária Széchenyi-díjas biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi főtitkárhelyettese, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutató professor emeritusa és az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének kutatóprofesszora a biotechnológia területén folytatott, nemzetközi szinten is jelentős kutatásai és azok eredményeinek a növénynemesítési gyakorlatban történő alkalmazása érdekében végzett munkája, valamint értékes oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

.

Bódis József szülész-nőgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem rector emeritusa, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke, az MTA-PTE Humán Reprodukciós Kutatócsoport vezetője, volt államtitkár példaértékű kutatói-oktatói és gyógyítómunkája, a magyar tudomány és oktatás nemzetközi elismertségének növelése mellett a hazai felsőoktatás fejlesztését és a jövő tudós nemzedékeinek kibontakoztatását is elkötelezetten szolgáló tevékenysége, továbbá jelentős egyetemi és közéleti szerepvállalása elismeréseként.

.

Monostori László Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet igazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa a gyártástudomány és a termelésinformatika elméleti és alkalmazott kutatásának nemzetközileg is elismert tudósaként folytatott több évtizedes, eredményes munkája, valamint széles körű tudományszervezői és iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Domokos Mária Szabolcsi Bence-díjas népzenekutató, zenetörténész, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa a zene- és művelődéstörténet egységes szemlélete jegyében végzett több évtizedes kutatómunkája, különösen a magyar népzene rendszerezett gyűjteményének kritikai összkiadása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

.

Gál Péter biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézete Szerkezeti Biofizika Kutatócsoportjának vezetője az emberi szervezet immunitásának vizsgálata terén végzett kiemelkedő, a fertőzések elleni védekezés jobb megértéséhez, valamint több népbetegség gyógyításához hozzájáruló, nemzetközi jelentőségű kutatómunkája elismeréseként.

.

Héberger Károly kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete Plazmakémiai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója a többváltozós adatelemzési módszerek kutatása területén elért, nemzetközileg is jelentős tudományos eredményei elismeréseként.

.

Hózer Zoltán hőfizikus-mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktoraaz ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Fűtőelem és Reaktoranyagok Laboratóriumának laboratóriumvezetője a nukleáris biztonságtechnika területén, főként a fűtőelemek biztonságosabb felhasználhatóságával kapcsolatban végzett kutatásai, valamint több évtizedes oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként.

.

Simon Károly matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Sztochasztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az ELKH-BME Sztochasztika Kutatócsoport vezetője a fraktálgeometria területén elért kiemelkedő eredményei, valamint a tudományos utánpótlás nevelése és a tudományszervezés területén is nagy odaadással végzett munkája elismeréseként.

.

Szederkényi Gábor mérnökinformatikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának kutatója a komplex biológiai rendszerekre is alkalmazható nemlineáris dinamikai rendszerek elemzése és vezérlése területén elért, nemzetközi és hazai viszonylatban is kiemelkedő eredményei, valamint azok sikeres ipari és társadalmi alkalmazásának elismeréseként.

.

Vértessy G. Beáta, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, az Academia Europaea rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézete Genom Metabolizmus Kutatócsoportjának vezetője a szerkezeti és molekuláris biológia nemzetközi szinten is nagyra értékelt szaktekintélyeként végzett munkája, fiatal kutatókból álló csoportja élén elért eredményei, iskolateremtő tudományos munkája elismeréseként.

.

Winkler István villamosmérnök, pszichológus, az Academia Europaea rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoportjának vezetője a megismerő folyamatok idegtudományos kutatásának nemzetközileg is elismert szakértőjeként folytatott tudományos munkája, főként a hallási működéseket megalapozó folyamatok vizsgálatában elért eredményei, illetve kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Gál Zoltán, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Pénzügy és Számvitel Intézetének egyetemi tanára, az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa a tudományterületén végzett kiemelkedő kutatói, oktatói és szakértői munkája elismeréseként.

.

Róna Judit Ágnes irodalomtörténész, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete nyugalmazott tudományos munkatársa, az Országút című kulturális lap olvasószerkesztője, Babits Mihály életművének feldolgozásában vállalt szerepe, valamint a keresztény kultúra terjesztése érdekében több évtizeden át végzett szerkesztői tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Bajusz Tamás, az ELKH Ökológiai Kutatóközpont ügyvezető igazgatója az ELKH Ökológiai Kutatóközpont és munkavállalói érdekében majd egy évtizede végzett lelkiismeretes és odaadó munkája elismeréseként.

A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Salamon Soma népzenész, népzenekutató, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa, a Magyar Zene Háza programszerkesztője a magyar táncházmozgalomban, illetve a népi hagyományok átadásában vállalt szerepe elismeréseként.