Ugrás a tartalomra

Tizenkét ELKH-hoz kötődő kitüntetett vett át állami elismerést a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából

Hírek

A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából 2022-ben összesen tizenegy ELKH-hoz kötődő kutató, valamint az ELKH Támogatott Kutatócsoportok Irodájának gazdasági vezetője is állami kitüntetést kapott. Négy kutató Széchenyi-díjat, ketten a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést vették át. Hárman a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesültek, két kutatót a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozattal tüntettek ki, továbbá egy Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetés is átadásra került.

Széchenyi-díjban részesült:

Acsády László agykutató, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolájának témavezetője, az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettese, a kutatóintézetben működő Thalamus Kutatócsoport vezetője Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása és korszakalkotó felfedezései, különösen az idegrendszer szerkezete és működése, az alvás-ébrenlét szabályozásának megértése terén egyedülálló tudományos munkája elismeréseként.

Gósy Mária nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének egyetemi tanára, az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, az ELKH Tudományos Tanácsa Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kollégiumának tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az általános és a magyar fonetika, illetve a pszicholingvisztika területén elért eredményei, valamint a GMP beszédpercepciós diagnosztika kifejlesztését és sztenderdizálását megalapozó kutatásai elismeréseként.

Keserű György Miklós vegyészmérnök, gyógyszerkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézetében működő Gyógyszerkémiai Kutatócsoport vezetője Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a gyógyszerkémia és a kémiai biológia területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, iskolateremtő tudományos tevékenysége elismeréseként.

Kovács Melinda állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár, az ELKH Tudományos Tanácsa Élettudományi  Kollégiumának tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a takarmány- és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő mikotoxinok állat- és humánegészségügyi veszélyeinek feltárását szolgáló kutatásai, az egészségtudatos gondolkodásmódra épülő One Health koncepció bevezetésében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint egyetemi és akadémiai szintű kutatásszervezői tevékenysége elismeréseként.

 A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Simai Mihály Széchenyi-díjas közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, az Egyesült Nemzetek Szervezete Társaságok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke, az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének kutatóprofesszora és vezető tanácsadója, az intézetben működő Globalizáció közgazdaságtana kutatócsoport tagja a hosszú távú világgazdasági folyamatok, a kölcsönös függőségi viszonyok és a globalizáció komplex, jövőformáló gazdasági és társadalmi hatásainak kutatása, illetve oktatása területén végzett hét évtizedes, nemzetközi és hazai szinten is iskolateremtő tevékenysége elismeréseként.

Tél Tamás Széchenyi-díjas fizikus, a fizikai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és Fizika Doktori Iskolájának korábbi vezetője, az ELKH-hoz tartozó MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport közreműködő kutatója és korábbi vezetője, illetve az MTA-ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoport volt vezetője a magyarországi káoszelméleti kutatásokban betöltött vezető szerepe, valamint a fizikatanítás oktatásának megújítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Nagy Béla Széchenyi-díjas állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELKH Állatorvostudományi Kutatóintézetének professor emeritusa az állatorvosi mikrobiológia, a járványtan és az élelmiszerbiztonság számos területére kiterjedő, nemzetközileg is elismert tudományos pályafutása elismeréseként.

Petrik Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének osztályvezetője, tudományos tanácsadója a hazai anyagtudomány területén, különösen a mikroelektronikai technológiák analízisében és alkalmazásában elért, nemzetközileg is kimagasló eredményei, valamint sikeres tudományszervezői és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Rechnitzer János, a földrajztudomány doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa, az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának kutatóprofessor emeritusa a regionális tudomány, ezen belül a regionális gazdaságfejlesztés területén végzett több évtizedes kutatói-oktatói és tudományszervező munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Kóczy Á. László, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszékének egyetemi tanára, valamint Kvantitatív Társadalom- és Gazdaságtudományi Központjának igazgatója a hazai játékelmélet-kutatás területén elért iskolateremtő és az európai élvonalban is kiemelkedő tudományos eredményei elismeréseként.

Szabó Zoltán Béla programtervező matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete Rendszer és Irányításelméleti Kutató Laboratóriumának tudományos tanácsadója és a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára az irányításelmélet kutatása és oktatása területén elért eredményei, különösen a modern geometria alapú szabályozáselméleti eredmények kidolgozása, illetve azok járműipari alkalmazása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Berzéné Pénzes Ilona, az ELKH Támogatott Kutatócsoportok Irodájának gazdasági vezetője az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatócsoportjai érdekében majd két évtizede végzett lelkiismeretes és odaadó munkája elismeréseként.