Ugrás a tartalomra

HUNRENTECH -Technológia Transzfer Pályázat a HUN-REN Kutatóhelyek számára" című Programhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a HUN-REN Központ által meghirdetett
„HUNRENTECH – Technológia Transzfer Pályázat a HUN-REN Kutatóhelyek számára” című Program (KÓDSZÁM: TECH-2024) tárgyában

A HUN-REN kutatóhelyein folyó innovációs tevékenységek támogatása és a kutatási eredmények hasznosításának elősegítése érdekében a HUN-REN Központ (a továbbiakban: Támogató) a korábbi „Proof of Concept” (a továbbiakban: PoC) Program folytatásaként megjelenő „HUNRENTECH – Technológia Transzfer Pályázat a HUN-REN Kutatóhelyek számára” című Program (a továbbiakban: HUNRENTECH Program vagy Program) keretében pályázati felhívást hirdet a HUN-REN kutatóhálózat kutatóhelyei részére.

A pályázati felhívás célja:

A HUNRENTECH Program legfőbb célja a HUN-REN-ben folyó kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek eredményeként létrejött technológiák magasabb technológiai érettségi szintre emelése, amely révén lehetőség nyílik külső (például ipari) szereplők fejlesztésbe történő bevonására, vagy a technológia tényleges hasznosítására.

Támogatott szakmai célkitűzések:

  • a HUN-REN kutatóhelyeken (a továbbiakban: Pályázó) folyó tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység elősegítése az ötlet keletkezésétől a piacra lépéshez szükséges fejlesztési mérföldkövekig, és
  • a kutatási projektekben létrejövő szellemi alkotások gazdasági, társadalmi hasznosításának előmozdítása, melynek formája lehet a vagyoni jogok értékesítése, illetve licenciába adása is.

A felhívás a HUN-REN által lefedett valamennyi tudományterületre – matematikai és természettudományok, élettudományok, illetve bölcsészet- és társadalomtudományok – tématerületi megkötés nélkül vonatkozik.

Rendelkezésre álló forrás, támogatható projektek száma:

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 300 millió Ft, a támogatott pályázatok várható száma 6-300 darab.

Jogosultsági feltételek:

A Program keretében pályázatot a Támogató irányítása alá tartozó, általa központi költségvetési szervként működtetett Pályázók – beleértve a HUN-REN Támogatott Kutatócsoportok Irodáját is – jogi személyként, önállóan nyújthatnak be. Magánszemélyként, illetve konzorciális formában pályázat benyújtására nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azon kutatóhelyek, amelyek a projektek végrehajtását üzleti és/vagy tudományos szakmai együttműködés – kiemelten a hiányzó szakmai területek lefedése és/vagy a végrehajtáshoz szükséges technológiák bevonása – keretében valósítják meg.

A felhívás során ugyanazon Pályázó egyidejűleg több pályázat benyújtására is jogosult, mely esetben szükségszerű jogosultsági feltétel azonban, hogy a pályázatok témája és célja egymástól megfelelően elkülöníthető legyen.

A Pályázó a megvalósítás során szükségszerű, hogy gondoskodjon egy olyan, a projekt szakmai megvalósításáért felelős szakmai vezetőről (vezető kutatóról), aki a pályázat benyújtásának időpontjában és a támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a Pályázó intézménynél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, továbbá egy projektmenedzserről és a projekt pénzügyi megvalósításáért felelős szakemberről.

FIGYELEM – A HUNRENTECH Program keretében bevezetett pályázati feltétel: A projekt szakmai megvalósításáért felelős vezető kutató a pályázat benyújtásának évében legfeljebb a 45. életévét töltheti be. Gyermekvállalásra tekintettel ugyanakkor gyermekenként 2 év, de maximum 5 év korhatár kedvezmény igényelhető.

A projektek területi korlátozása:

A projekt megvalósításának helyszíne a Pályázó bejegyzett, valamint a HUN-REN Támogatott Kutatócsoportok esetében a befogadó intézmény magyarországi székhelye, telephelye lehet.

Támogatható tevékenységek köre:

A HUNRENTECH Programból kapott támogatás kizárólag gazdasági, társadalmi hasznosítást előmozdító fejlesztésre fordítható, melynek keretében a támogatható tevékenységek a következők:

  • ötlet-validáció;
  • megvalósíthatóság igazolásához szükséges kísérletek végzése és kapcsolódó technikai problémák megoldása;
  • prototípus-fejlesztés;
  • külső szolgáltatás igénybevétele (pl.: külső vizsgálatok, terméktesztek, terepkísérletek végzése, szoftverfejlesztés, analitikai szolgáltatások stb.);
  • hasznosítási lehetőségek előkészítése, kidolgozása (pl.: konkrét, rövid távú hasznosítási modell kidolgozása, piacelemzés, piacfókuszálás stb.);
  • egyértelműen, célzottan és igazoltan a hasznosítás érdekében tervezett, releváns szakmai, iparági konferenciákon, partnertalálkozókon történő – elsődlegesen online – részvétel, bemutatók szervezése;
  • eszközbeszerzés.

A pályázat során elvárás a Pályázók által létrehozott, hasznosítási potenciállal rendelkező kutatási eredményekre és innovatív ötletekre épülő technológia-, szolgáltatás- vagy termékfejlesztésre irányuló validáció, és a meglévő technológia, szolgáltatás, termék TRL szintjének legalább egy szinttel történő emelése, összességében a kutatási (rész)eredmények minimum TRL 4-es szintig történő eljuttatását célozva.

A projektek időtartama:

A pályázatban foglalt tevékenységek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 18 hónap. A megvalósítás időtartama szakmailag indokolt esetben – egy alkalommal, hivatalos kérelem útján, a támogatói okirat módosításával – legfeljebb további 6 hónappal hosszabbítható meg, további forrás igénylése nélkül.

FIGYELEM – A HUNRENTECH Program keretében bevezetett pályázati feltétel: A támogatott projektnek 2024.10.01. és 2024.12.01. között kell megkezdődnie.

A támogatás formája, mértéke és a kifizetés módja:

A Program keretében igényelhető támogatás összege minimum 1 millió - maximum 45 millió Ft. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatási előleg a megítélt vissza nem térítendő támogatás 100%-a.

A felhívás keretében a támogatást igénylők részéről önerő (saját forrás) biztosítása nem szükséges.  Az igényelt támogatás mellett ugyanakkor lehetőség van további külső – nem támogatásnak minősülő – forrás bevonására is a projekt keretében, mely körülmény a bírálat során előnyt jelent.

Kiválasztási eljárásrend:

A pályázatok érkeztetését, befogadását, formai ellenőrzését, és a támogatói döntés meghozatalának koordinálását, valamint a Pályázókkal való kapcsolattartást a HUN-REN Központ Innovációs Főosztálya végzi. A befogadott, formai ellenőrzési kritériumoknak megfelelt pályázatok közül a támogatásra javasolt projektek anonim szakértők, valamint a Támogató által felkért szakmai testület értékelése alapján kerülnek kiválasztásra a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

FIGYELEM – A HUNRENTECH Program keretében bevezetett pályázati feltétel: A pályázatok értékelése kétfordulós. Első körben az anonim bírálók írásban értékelik és pontozzák a pályaműveket, majd a második körben a Támogató által felkért szakmai testület az anonim bírálók által értékelt pályaművek közül kiválasztja azokat a legígéretesebb pályázatokat, amelyek vezető kutatói személyes meghallgatás keretében prezentálják a projektjavaslatukat. A szakmai testület a szóbeli prezentációkat követően a pályázat értékelési eredményei alapján állít fel rangsort és tesz javaslatot az egyes pályázatok támogatására.

A benyújtás határideje és módja:

A pályáztatás egyszakaszos eljárásrendben zajlik. A pályázatok benyújtására 2024. május 24. 16:00 óráig van lehetőség.

A pályázatok benyújtása magyar vagy angol nyelven, a HUNRENTECH Program pályázati felhívásának mellékleteit képező, megfelelően kitöltött és elektronikus aláírással ellátott pályázati dokumentumok a Támogató által kezelt  @email e-mail-címre történő beküldésével lehetséges.

Kapcsolat és további információ:

A pályázatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos további információ a HUN-REN Központ Innovációs Főosztály, Pályázati és Monitoring Osztály kollégáitól kérhető. Központi e-mail elérhetőség: @email

FIGYELEM – A pályázati dokumentáció összeállításakor a HUNRENTECH Program sablonjait szükséges használni.

*A HUN-REN Központ Innovációs Főosztálya a HUNRENTECH pályázat benyújtását egy kiegészítő jellegű dokumentum rendelkezésre bocsátásával kívánja támogatni. A pályázati dokumentáció összeállításához kapcsolódó technikai segédlet („ellenőrző lista”) itt érhető el.

FIGYELEM A technikai segédlet („ellenőrző lista”) nem minősül hivatalos pályázati mellékletnek, ezáltal nem képezi a jelentkezéshez benyújtandó pályázati dokumentáció részét.

Kapcsolat:

e-mail: @email

A pályázati felhívás teljes terjedelmében PDF formátumban letölthető itt.

A pályázati felhívás mellékletei: