Ugrás a tartalomra

Tájékoztató a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igény benyújtásáról

 1. A Magyar Kutatási Hálózat Titkárságának (a továbbiakban: MKH Titkárság) honlapján közzétett közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok között nem szereplő közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki részéről előterjeszthető kérelem. A kérelmet szóban, illetve írásban, postai úton az MKH Titkárság székhelyén (1052 Budapest, Piarista utca 4.) lehet előterjeszteni. Az elektronikusan benyújtott kérelmet a @email e-mail címre kell megküldeni. A kérelemre vonatkozó minta jelen tájékoztató mellékleteként elérhető.
   
 2. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására irányuló kérelmet (a továbbiakban: adatigénylés) az eljárás teljes időtartama alatt az adatkérő bármikor visszavonhatja, azonban az MKH Titkárság jogosult az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült indokolt költségeinek megtérítését kérni.
   
 3. A benyújtott adatigénylést az illetékes szervezeti egység a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja abból a szempontból, hogy:
  • tartalmazza-e az adatkérelem teljesítéséhez szükséges adatokat;
  • a megismerni kívánt adatok köre meghatározható-e;
  • a kért adatok az adatfelelős kezelésében vannak-e.
    
 4. Ha az előterjesztett kérelem nem tartalmazza a döntéshez szükséges adatokat, vagy az adatkérő a megismerni kívánt adatot nem tudja pontosan megjelölni, az illetékes szervezeti egység kijelölt munkatársa felveszi a kapcsolatot az adatkérővel, és segítséget nyújt a formai szempontból megfelelő kérelem benyújtásához, vagy a megismerni kívánt adatok körének pontosításában.
   
 5. Ha a kért adatok pontosítása eredményesnek bizonyult:
  • a személyesen megjelent adatkérőt felkéri a korábban benyújtott kérelme kiegészítésére;
  • más módon (telefonon, e-mailben stb.) történt egyeztetés esetében kéri az adatkérőt, hogy az egyeztetés eredményeként kiegészített kérelmét ismételten nyújtsa be
    
 6. Ha a kérelem benyújtásakor, az adatközlő és az adatkérő közötti egyeztetés során, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy a kérelemben szereplő adatok, vagy azok egy része nem az adatfelelősök kezelésében van, a kérelmet, vagy annak egy részét az illetékes szervezeti egység haladéktalanul megküldi az illetékes szervhez, az adatkérő egyidejű értesítése mellett. Ha az adatszolgáltatás teljesítésére illetékes szerv nem állapítható meg, az adatkérőt erről a körülményről az MKH Titkárság értesíti.
   
 7. A formai és tartalmi szempontból megfelelő kérelem benyújtása esetén az adatigénylést annak beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül el kell intézni. Az ügyintézési határidő 15 nappal meghosszabbítható, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, erről azonban az adatigénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
   
 8. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül az MKH Titkárság levélben, vagy amennyiben az adatigénylés elektronikus úton érkezett, vagy ha - az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.
   
 9. Ha az adatkérő kérelme csupán részben teljesíthető, az MKH Titkárság a válaszlevelében feltünteti a nyilvánosságra nem hozható adatok pontos megnevezését és a megtagadás indokait.
   
 10. Ha az adatigénylés teljesíthető, és az adatkérő - ha indokolt volt - az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségek megfizetését igazolta, az adatigénylést közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár- az adatkérő által kért technikai eszközzel, illetve módon kell teljesíteni.
 11. Ha az adatkérő az adatokat tartalmazó dokumentumról, vagy annak egy részéről kíván másolatot kérni, a másolat készítésével felmerült dologi költséget köteles az adatközlőnek megtéríteni. A költség várható összegét az adatigénylővel előre közölni kell.
   
 12. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
   
 13. A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő:
  • panaszával az MKH Titkárság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (dr. György András ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő - SBGK Ügyvédi Iroda, H-1062 Budapest, Andrássy út 113., anclras.qyorqy@sbqk hu),
  • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., tel.: +36-1-391-1400, honlap: www.naih hu), illetve
  • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely ügyében soron kívül jár el. Ebben az estben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), vagy az MKH Titkárság székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszéknél nyújtja be a keresetét. Az MKH Titkárság székhelye szerinti perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes az lnfotv. 31. § (5) bekezdése alapján.
Document
Kérelem minta
DOCX dokumentum | 23.28 KB

Közérdekű adatok

Gazdálkodási adatok

Költségvetések, beszámolók

Működés

Foglalkoztatottak

Támogatások

Szerződések

Közbeszerzési információk