Ugrás a tartalomra

Bárány Róbert Díj 2022 - LEZÁRULT

I. A pályázat célja

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (a továbbiakban: ELKH Titkárság) Irányító Testülete által alapított Bárány Róbert Díj (a továbbiakban: Díj) a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek erkölcsi elismerését és anyagi támogatását szolgálja.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (a továbbiakban: ELKH) tartozó kutatóközpontoknál és önálló kutatóintézeteknél, valamint a Támogatott Kutatócsoportok Irodájánál (a továbbiakban: kutatóhely) kutatói munkakörben foglalkoztatott, nemzetközi szinten kimagasló teljesítményt nyújtó fiatal kutatók tudományos eredményeinek elismerésére az ELKH Titkárság a 2022. évre meghívásos jellegű pályázatot hirdet.

II. A Díjra jogosultak köre

A Díj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden ELKH-kutatóhelyen foglalkoztatott kutató:

 • aki 2022. december 31-éig nem tölti be a 40. életévét (1983. 01. 01. vagy későbbi születésű);
 • aki a pályázatát a PhD megszerzésétől számított 5 éven belül nyújtja be;
 • akinek a doktori értekezése, monográfiája közkiadásban megjelent (igazolni tudja, hogy a megjelentetés folyamatban van), vagy rendelkezik referált folyóiratban megjelent cikkel (igazolni tudja, hogy közlésre elfogadták);
 • aki korábban Akadémiai Ifjúsági Díjban nem, vagy 3 évnél régebben részesült;
 • aki korábban Bárány Róbert Díjban nem részesült.

A 14 éven aluli gyermeke(ke)t nevelő kutatónők esetében a pályázat korhatára gyermekenként 2 évvel, de legfeljebb 4 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési támogatást igénybe vevő, vagy a gyermeküket egyedül nevelő kutatókra is.

A pályázatnál előnyt jelent:

 • rangos hazai vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon elnyert támogatás;
 • tudományos kutatói csoport és/vagy program irányítása;
 • idegen nyelven közzétett, nemzetközi visszhangot kiváltó eredmény Magyarországhoz kötődő témában.
III. A pályázat benyújtása

A fiatal kutató a pályázatát 2022. május 26. 16:00 óráig nyújthatja be az ELKH elektronikus pályázati és adatszolgáltatási rendszerének felületén, melyhez regisztráció szükséges (http://palyazat.elkh.org).

A regisztrációt és a pályázat benyújtását útmutató segíti, amely elérhető az ELKH honlapján a „Pályázatok” menüpont alatt, illetve a regisztráció után a pályázati felületen is.

IV. A pályázat formai követelményei

A pályázathoz kapcsolódó kitöltendő adatok és benyújtandó dokumentumok:

a) A pályázati felületen kitöltendő adatok:

 • név, születési dátum;
 • jelenlegi munkahely;
 • mobiltelefonszám és e-mail cím;
 • tudományterület (matematikai és természettudományok, élettudományok, bölcsészet- és társadalomtudományok).

b) A pályázathoz kötelezően feltöltendő dokumentumok:

 • a pályázó adatlapja (jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete) − aláírt PDF formátumban és szerkeszthető Word formátumban is;
 • a pályázó tudományos önéletrajza (jelen pályázati felhívás 2. számú melléklete) − PDF formátumban;
 • a tudományos fokozatot igazoló oklevél másolata – PDF formátumban;
 • jogviszony-igazolás – PDF formátumban;
 • egy kiemelkedő, tudományos fokozattal, legalább az MTA doktora címmel rendelkező személy ajánlása − aláírt PDF formátumban;
 • a pályázó nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulásáról (jelen pályázati felhívás 3. számú melléklete) − aláírt PDF formátumban.
V. A pályázat érvényessége

Az ELKH Titkárság Hálózatfejlesztési Főosztályának (a továbbiakban: Hálózatfejlesztési Főosztály) munkavállalója legkésőbb a pályázat elektronikus beérkezését követő 7. nap 24.00 óráig e-mailben tájékoztatja a pályázót arról, hogy pályázatának érdemi elbírálása megkezdődött.

A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell, hogy:

 • a pályázó a kiírásban meghatározott Díjra jogosultak körébe tartozik;
 • a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.

Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a Hálózatfejlesztési Főosztály munkavállalója hiánypótlásra szólítja fel a pályázót postai úton és az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat a továbbiakban érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek a pályázati felhívásnak meg nem felelő, illetve a nem hiánypótoltatható pályázatok. Az elutasítás okát meg kell jelölni és indokolni kell.

VI. A benyújtott pályázatok elbírálása

A pályázatokat az ELKH Titkárság Tudományos Tanácsának (a továbbiakban: Tudományos Tanács) három szakterületi kollégiuma a felkérés időpontjától számított 30 napon belül értékeli, és rangsorolja a saját tudományterületén belül (matematikai és természettudományok, élettudományok, bölcsészet- és társadalomtudományok).

A Tudományos Tanács az értékelés során a pályázó elért eredményein kívül figyelembe veszi:

 • a kutatói kiválóságot és a tudományos munka innovatív megközelítését;
 • a pályázatban rejlő potenciált és továbblépési lehetőségeket: projektekben való részvétel, bekapcsolódás esélye nemzetközi együttműködésekbe;
 • hogy a pályázó munkája hatással volt-e tudományterületére.

Az ELKH Titkárság Irányító Testülete a Tudományos Tanács értékelését követően, a bírálók értékelő véleménye alapján meghatározza a három tudományterületen kiosztandó díjak számát, és a Tudományos Tanács véleményének figyelembevételével dönt a díjazottak személyéről.

Legfeljebb 9 Díj kerül kiosztásra. Az elnyerhető díjösszeg személyenként legfeljebb bruttó 1.000.000,- forint, azaz bruttó egymillió forint.

A pályázat eredményéről a pályázókat 2022 szeptemberében a Hálózatfejlesztési Főosztály névre szólóan értesíti.

A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét az ELKH Titkárság és a díjazott kutatót foglalkoztató kutatóhely a honlapján közzéteszi.

A nyertes pályázóknak járó díszoklevelet az ELKH elnöke adja át ünnepélyes keretek között 2022 novemberében.

VII. A Díj elnyerésének kizáró okai

Nem nyerheti el a Díjat az, aki:

 • a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat vagy ilyen nyilatkozatot tesz;
 • a jelen pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
VIII. Jogorvoslat

A pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, valamint a pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Hálózatfejlesztési Főosztály munkatársa, Zsiborás Gábor nyújt további tájékoztatást. Elérhetősége: e-mail: zsiboras.gabor[kukac]elkh.org; telefonszám: +36 30 156 2620.

Budapest, 2022. április 14.

Maróth Miklós
elnök
 

Mellékletek:
 1. Adatlap a Bárány Róbert Díj odaítéléséhez
 2. Tudományos életrajz
 3. Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

Az Útmutató a Bárány Róbert Díj pályázat beadásához PDF formátumban letölthető itt.